جراحی زیبه همراهیی بینی و انجام فرایض دینی :: پایگاه مذهبی بسیج

بسیج خبری

جراحی زیبه همراهیی بینی و انجام فرایض دینی :: پایگاه مذهبی بسیج

این مقاله برگرفته از رساله های توضیح المسائل مراجع عظام تقلید و نیز مکاتبه‌ی اینترنتی به همراه دفاتر ایشان می به همراهانجام گرفت و دنبال از آن آشنایی بیماران به همراه نحوه‌ی انجام اعمال عبه همراهدی در روزهای پس از عمل جراحی زیبه همراهیی بینی هست. چرا که یکی از حیاتی‌ترین مسائلی که بیماران در این مدت به همراه آن مواجه هستند چگونگی انجام اعمال عبه همراهدی هست. حداکثر مدت زمانی که شما به همراه این مسئله روبرو هستید دو ماه می به همراهانجام گرفت که بنا به شرایط بیمار به دو به همراهزه‌ی زمانی ذیل تقسیم می شود :

۱- روز جراحی تا پایان هفته اول : (وجود پانسمان روی صورت) 
الف) اگر می توانید چسب ها و قسمت های اضافی پانسمان را تا حد ممکن بردارید چون  پانسمان نواحی افزایشی از حد معمول زخم را فراگرفته هست و سپس وضوی جبیره بگیرید.(طریقه ی انجام وضوی جبیره در ادامه ذکر خواهد انجام گرفت)

در صورتیکه برداشتن قسمت های اضافی پانسمان مقدور نبود وضوی جبیره گرفته و احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید. (طریقه ی انجام تیمم در ادامه ذکر خواهد انجام گرفت)

ب) اگر می توانید نواحی نجس انجام گرفته حین عمل جراحی را مانند اطراف صورت و داخل گوش ها که  خون از روی صورت داخل آنها جریان پیدا انجامه هست، آبکشی نموده سپس وضوی جبیره گرفته و احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید.

اگر قادر به آب کشیدن قسمت های نجس انجام گرفته نیستید، فقط به نیت تیمم بدل از وضو، تیمم می کنید و چون اجزای تیمم مانند پیشانی زیر پانسمان هستند تیمم نیز جبیره ای می به همراهانجام گرفت.

نحوه گرفتن وضو : به دلیل وجود پانسمان روی صورت، شما به همراهید برای هر نوبت نماز یعنی نماز  صبح، نماز ظهر و نماز مغرب، وضوی جبیره ای بگیرید. تمامی مراحل وضوی جبیره ای همانند وضوی معمولی می به همراهانجام گرفت به همراه این تفاوت که پس از شستن دست ها به همراهید ابتدا اطراف و قسمت های دیگر صورت را به نیت وضو بشویید و فقط روی پانسمان یا چسب را دستِ تر از پیشانی تا چانه بکشید. در اینجا دو حالت پیش می آید :
اگر روی پانسمان صورت شما خونی و نجس هست ابتدا روی پانسمان یک پارچه پاک انداخته و از روی آن دست تر را به نیت وضو می کشید.
اما اگر پانسمان صورت نجس نیست و پاک هست نیازی به پارچه نیست و طبق آنچه ذکر انجام گرفت فقط وضوی جبیره می گیرید.
به دلیل اینکه پانسمان، تقریبه همراه کل صورت را که یکی از اجزای اصلی وضو هست فراگرفته، پس از گرفتن وضوی جبیره احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید .

نحوه انجام تیمم : در ابتدا به همراهید نیت شما مشخص به همراهانجام گرفت؛ یعنی به همراهید بدانید که قصد دارید تیمم  بدل از وضو انجام دهید یا تیمم بدل از غسل یا به عبه همراهرت بهتر شما قصد دارید به جای وضوی اصلی تیمم کنید یا به جای انجام غسل.

حال اگر پس از گرفتن وضوی جبیره می خواهید تیمم کنید مراحل به این ترتیب هست :
اول :نیت می کنید تیمم بدل از وضو انجام دهید.
دوم :زدن کف هر دو دست به همراه هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح هست.( خاک،ریگ،کلوخ،سنگ،سنگ گچ،سنگ آهک،دیوار گلی،گرد و غبه همراهری که در فرش یا لبه همراهس به طور واضح دیده می شود)
سوم :کشیدن تمام کف هر دو دست (از روی چسب های پیشانی) به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که مو می روید تا ابروها و به همراهلای بینی و احتیاطاً به همراهید دست ها را روی ابروها کشید.
چهارم :کشیدن تمام کف دست چپ به تمام پشت دست رهست و بعد از آن کشیدن تمام کف دست رهست به تمام پشت دست چپ.
دقت کنید دست ها پاک به همراهشند و انگشتر را از دست بیرون آورید.

نحوه انجام غسل : در هفته اول که به دلیل وجود پانسمان، فقط امکان شستن سر و صورت  برای انجام غسل وجود ندارد به جای شستن سر و صورت، به همراهید تیمم بدل از غسل را انجام دهید ولی به همراهید سمت رهست و سمت چپ بدن را طبق روال معمول غسل دهید. نحوه انجام تیمم بدل از غسل به ترتیب زیر هست :
اول :نیت می کنید تیمم بدل از غسل انجام دهید.
دوم :زدن کف هر دو دست به همراه هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح هست.( خاک،ریگ،کلوخ،سنگ،سنگ گچ،سنگ آهک،دیوار گلی،گرد و غبه همراهری که در فرش یا لبه همراهس به طور واضح دیده می شود)
سوم :کشیدن تمام کف هر دو دست (از روی چسب های پیشانی) به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که مو می روید تا ابروها و به همراهلای بینی و احتیاطاً به همراهید دست ها را روی ابروها کشید.
چهارم :کشیدن تمام کف دست چپ به تمام پشت دست رهست و بعد از آن کشیدن تمام کف دست رهست به تمام پشت دست چپ.
پنجم :مجددا زدن کف هر دو دست به همراه هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح هست.
ششم :کشیدن تمام کف دست چپ به تمام پشت دست رهست و بعد از آن کشیدن تمام کف دست رهست به تمام پشت دست چپ.
دقت کنید دست ها پاک به همراهشند و انگشتر را از دست بیرون آورید.

نحوه خواندن نماز : شما اجازه ندارید سر خود را تکمیلا برای رکوع و سجده خم کنید اما می  توانید به همراهیستید پس ابتدا ایستاده، برای انجام رکوع به هر مقداری که می توانید بدون پایین آوردن سر، بدن را به سمت جلو خم کنید و برای سجده بنشینید، سپس مهر را بلند کنید. حال اگر می توانید سر را به سمت مهر آورده و پیشانی را روی مهر بگذارید و اگر نمی توانید مهر را به سمت سر آورده و روی پیشانی بگذارید. ولی به همراهید کف دست ها و زانو‌ها و انگشتان پا را مانند سجده معمولی روی زمین قرار دهید.

۲- هفته دوم تا پایان ماه دوم : (وجود چسب روی صورت)
قبل از به همراهز انجامن پانسمان به همراهید هستحمام نمایید. در ابتدای هفته دوم پانسمان صورت شما به همراهز و به بینی چسب زده می شود و به همراهید یک روز در میان دوش گرفته و چسب را تعویض نمایید. پس قسمت های نجس انجام گرفته پاک انجام گرفته اند. در این مدت شما به همراهید به ترتیب زیر عمل کنید:

نحوه گرفتن وضو : برای هر نوبت نماز یعنی نماز صبح، نماز ظهر و نماز مغرب به دلیل وجود  چسب روی صورت، وضوی جبیره را به همان ترتیبی که ذکر انجام گرفت گرفته و پس از آن احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید.‌(طریقه ی انجام تیمم پیشتر ذکر انجام گرفت)

نحوه انجام غسل : اگر از چسبی مانند چسب تری ام (۳M) هستفاده می کنید در هنگام دوش گرفتن، پس از شستن سر، چسب از پوست بینی بلند می شود و هیچ اثری از آن به همراهقی نمی ماند در نتیجه پس از کنده انجام گرفتن چسب شما می توانید غسل کنید.

اما اگر از چسبی مانند چسب موتکس (motex) هستفاده می کنید به دلیل اینکه حتی پس از کنده انجام گرفتن چسب به همراهز هم اثرات آن روی پوست بینی به همراهقی می ماند و از طرفی چون برای انجام غسل هیچ مانعی نبه همراهید روی پوست به همراهانجام گرفت؛ پس ابتدا به همراهید پوست را از تمام موانع و اثرات به همراهقی مانده ی چسب پاک نموده و سپس غسل کنید.

نحوه خواندن نماز : همانطور که ذکر انجام گرفت شما در کل مدت دو ماه و تا زمانی که از چسب  هستفاده می کنید به همراهید برای هر نوبت نماز ابتدا وضوی جبیره گرفته و سپس احتیاطا تیمم بدل از وضو انجام دهید . حال اگر قادر هستید سر را خم کنید و نماز را طبق روالِ معمول بخوانید. اما تا زمانی که نمی توانید سر را خم کنید برای خواندن نماز  به همراهیستید. برای انجام رکوع در حد توان خم شوید. برای سجده بنشینید و پیشانی را روی مهر که قبلا بر سطح بلندی قرار داده اید بگذارید ولی به همراهید کف دست ها و زانو ها و انگشتان پا را مانند سجده معمولی روی زمین قرار دهید.

شایان ذکر هست که این مسائل مطابق به همراه فتوای اکثر مراجع عظام تقلید می به همراهشند. شما می‌‌به همراهیست برای کسب اطلاعات دقیق‌تر به رساله‌ی توضیح المسائل مرجع تقلید خود رجوع کنید. مراجع عظام، بر افزایش مسائل ذکر انجام گرفته اتفاق نظر دارند و فقط در این موارد اختلافاتی میان آراء ایشان دیده می‌شود :
•    مشخص بودن نیت تیمم . 
•    لزوم انجام تیمم پس از وضوی جبیره . 
•    تفاوت بین تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل . 
•    قضا انجامن نمازهایی که در این مدت به جا آورده انجام گرفته هست . 

منبع: وب سایت دکتر طرزی

[ad_1]

مطالب مشابه