نماز قضاء و احکام آن :: پایگاه مذهبی بسیج

بسیج خبری

نماز قضاء و احکام آن :: پایگاه مذهبی بسیج

سؤال ۱: اگر نماز صبح قضا شود آیا قبل از بجا آوردن نماز ظهر، حتما به همراهید ابتدا نماز صبح خوانده شود، یا بعد هم می شود خواند؟

جواب: بهتر آن هست که قضای نماز صبح، قبل از نماز ظهر همان روز خوانده شود و بعضی از فقها آن را واجب می دانند. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۲، م ۱۳۸۴)

سؤال ۲: اگر انسان در تعیین نماز قضا انجام گرفته دچار تردید شود و نداند آن که قضا انجام گرفته نماز صبح  هست یا ظهر تکلیف چیست؟

جواب: اگر یقین به قضای یکی از این دو نماز دارد به همراهید یک نماز دو رکعتی و یک نماز چهار رکعتی بجای آورد تا یقین به انجام تکلیف پیدا کند. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۳۳، م ۱۳۸۵)

سؤال ۳: تعدادی نماز قضا داشته ام از سال ۷۹ تا سال ۸۰ نمازهای قضایم را که افزایش آنها نماز  صبح بوده هست را خوانده ام. آیا یک سال قضا انجامن کافی هست یا به همراهید افزایش بخوانم؟

جواب: اگر یقین ندارید زیاد از یک سال نماز صبح از شما قضا انجام گرفته هست، همین مقدار که  خوانده اید کافی هست هر تعداد احتیاط مستحب آن هست که به مقداری بخوانید که تعیین به برائت ذمه پیدا کنید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۱، م ۱۳۷۲)

سؤال ۴: آیا نماز قضا وقت معینی دارد؟

جواب: نماز قضا وقت معینی ندارد هر وقت حال شما برای خواندن نماز قضا مساعد بود آن را به جا آورید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۷۸، م ۱۳۷۵)

سؤال ۵: آیا در قضای نمازها رعایت ترتیب لازم هست؟

جواب: اگر ترتیب در قضای نمازها را می دانید به نظر بعضی مراجع احتیاط واجب رعایت ترتیب در قضای نمازهای یومیه هست. و اگر ترتیب قضا انجام گرفتن نماز را نمی دانید می توانید از نماز صبح شروع نموده به تدریج بقیه را نیز بجای آورید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۷۸، م ۱۳۷۵)

سؤال ۶: در مورد قضای نماز و روزه که نمی داند متعلق به چه روزی هست یا چه ماهی، نظر  مقام معظم رهبری و آیت الله لنکرانی را می خوهستم جویا شوم متشکرم.

جواب: آن مقداری از نماز و روزه هائی که یقین دارد بجا نیاورده هست قضا نماید و به نظر مقام  معظم رهبری رعایت ترتیب در نماز قضا لازم نیست مگر بین نماز ظهر و عصر یا نماز مغرب و عشا از یک روز یعنی اگر قضای نماز ظهر و عصر را می خواهد بجا آورد اول نماز ظهر و سپس نماز عصر را بخواند و کفاره روزه های قضا انجام گرفته را نیز بپردازد و به نظر آیت الله لنکرانی احتیاط واجب، برای کسی که ترتیب قضا انجام گرفتن نمازهای خود را می داند رعایت ترتیب در قضاء نمازهای یومیه هست. و اگر ترتیب قضا انجام گرفتن آن را نمی داند رعایت ترتیب بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء از هر روز را بنماید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۷۸ و ص ۷۸۸)

سؤال ۷: کسی که تعداد سال نماز قضا به همراهید بجا آورد اگر نتواند آنها را به جای آورد و فقط نماز یومیه  خود را بخواند چه حکمی دارد؟

جواب: لازم هست به تدریج نمازهای قضای خود را به جا آورد مثلا به همراه هر نماز یک نماز قضائی هم  بخواند یا آخر شب یک شبه همراهنه روز نماز قضائی بخواند. و اگر موفق به انجام آن در تمام عمر نشود لازم هست وصیت کند تا ورثه برایش انجام دهند.

(ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۸، س ۵۴۷)

سؤال ۸: کسی که یک ماه نماز قضا دارد آیا می تواند ابتدا تمام نماز قضای صبح ۳۰ روز و بعد نماز ظهر و بعد نماز عصر و بعد مغرب و عشاء را بخواند؟

جواب: خواندن نماز قضا به نحو مذکور به نظر زیادی از فقها اشکالی ندارد. به صورت حتم چنانچه مرجع تقلید خود را تعیین فرمائید نظر ایشان نیز بیان خواهد انجام گرفت. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۷۸، م ۱۳۷۵)

سؤال ۹: آیا نماز قضای مسافر شکسته هست؟ اگر به وطن خود رسید چطور؟

جواب: نمازی که در سفر به صورت شکسته قضا انجام گرفته هست به همان صورت به همراهید بجا آورده شود هر تعداد در وطن آن را بجای آورند و نماز قضای تمام را به صورت تکمیل به همراهید خواند اگر چه بخواهیم در سفر بخوانیم. (ر.ک: هستفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۱۸۲، س۱۹۹)

سؤال ۱۰: در ادای نماز قضا چه قسمتهائی از نماز و اقامه را می توان نخواند و نماز را خلاصه  انجام؟

جواب: می توانید اقامه را نخوانید و ذکرهای مستحبی و قنوت را نگوئید و به مقدار واجب اکتفا نمائید.(ر.ک: مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج ۱، ص ۲۲۲، س ۵۶۶۶)

سؤال ۱۱: آیا اگر انسان نمازهای خود را نخواند و فقط نماز جمعه را بخواند هیچ تأثیری در ثواب آن دارد؟

جواب: ثواب نماز جمعه را می برد اما قضای بقیه نمازها بر عهده او به همراهقی می ماند و انسان  مسلمان به همراهید خود را در مقابل نعمتهای بی شمار خداوند متعال مدیون بداند و به اجرای دستورات الهی اقدام نماید که از جمله آن نماز هست و به همراه این کار مراتب شکرگزاری خود را به درگاه ایزد منان اعلام نماید. (ر.ک: هستفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۱۸۶، س ۲۱۶)

سؤال ۱۲: در کتاب گنجهای معنوی برای رفع نماز قضا آمده که اگر کسی نداند چقدر نماز قضا دارد به همراهید شب دوشنبه پنجاه رکعت نماز بخواند به همراه حمد و سوره و روزه بگیرد روز دوشنبه را و ظهر دوشنبه نیز پنجاه رکعت به همراه حمد و سوره بخواند بعد از فراغت صد مرتبه هستغفار کند، مطابق به همراه صد سال نماز قضا هست. اما در رساله مراجع مطلبی راجع به نماز قضای فراموش انجام گرفته پیدا نانجامم، لطفا درست بودن یا نبودن این مطلب را برایم بنویسید و همین طور منبع آن را و راهی جلوی پایم بگذارید. به صورت حتم قابل ذکر هست که خوابی که دراین به همراهره دیده انجام گرفته حاکی از این هست که من نماز قضائی ندارم؟

جواب: مطلبی که در کتاب مذکور آمده هست برای جبران نماز قضا صحیح نیست بلکه به همراهید هر  مقدار از نماز و روزه که یقین دارید قضا انجام گرفته هست بجا آورید و قضای موارد مشکوک واجب نیست. مسائل مربوط به قضای نماز را در رساله به همراه عنوان نماز قضا ملاحظه فرمائید. (ر.ک: مجمع المسائل آیه الله گلپایگانی، ج ۱، ص ۲۲۴، س ۱۳)

سؤال ۱۳: آیا اگر پدر و مادر نماز نمی خوانند ما می توانیم هر وعده ای برای آنها بخوانیم ولی پدر  هیچ مشکلی از جهت توانائی ندارد ولی مادر مریض هست؟

جواب: تا شخص خانومده هست دیگری نمی تواند نماز قضای او را به جا آورد و بر خودش واجب هست  که آنها را انجام دهد و می دانید که نماز در هیچ حالت از انسان ساقط نمی شود و مریض به هر نحو می تواند به همراهید نمازهای خود را بخواند. بلی بعد از مرگ پدر و مادر فرخانومد می تواند قضای نماز او را انجام دهد. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۵، م ۱۳۸۷)

سؤال ۱۴: آیا هر نماز قضائی را به همراهید درجای خود مثلا صبح را در صبح و… بجا آورد؟

جواب: بجا آوردن قضای نماز صبح در صبح و ظهر در ظهر لازم نیست بلکه در هر زمان می توان نمازهای قضا را بجا آورد. (ر.ک: هستفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۱۸۳، س ۲۰۵۵)

سؤال ۱۵: من دختری هستم که از دوازده سالگی نمازم را خوانده و روزه ام را گرفته ام درخصوص سالهائی که به همراهید تکلیفم را انجام می دادم توضیحات لازم را مبذول فرمائید؟

جواب: قضای نمازهائی که پس از تمام انجام گرفتن نه سال قمری نخوانده اید قضا نمائید و روزها را هم اگر بر اثر ضعف و ناتوانی نگرفته اید قضا کنید و برای هر روز آن ۷۵۰ گرم طعام (گندم، آرد، برنج و…) به فقیر بپردازید و اگر قدرت بر انجام آن داشته اید و بر اثر بی توجهی روزه نگرفته اید علاوه بر قضا برای هر روز ۶۰ مد طعام (۷۵۰ گرم گندم و…) به فقیر بپردازید. روزه های قضا در ایام عادت ماهانه که تا رمضان دیگر نگرفته اید علاوه بر قضا کفاره یک مد طعام هم دارد. نمازها و روزه های قضا را می توانید به تدریج به جا آورید و خود را در زحمت نیاندازید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۸)

سؤال ۱۶: من دختری ۲۵ ساله هستم، اینجانب از کلاس دوم راهنمایی به بعد عادت ماهیانه  انجام گرفتم و کسی مرا راهنمائی نانجام که من غسل حیض انجام دهم و سایر تکالیفم را انجام بدهم تا اینکه در سال اول دبیرستان خودم متوجه انجام گرفتم و من ۷ روز در ماه عادت می شوم حال سؤال من این هست که من که نماز و روزه ام را که بدون غسل انجام داده ام چطور می شود حتی همانطور که عادت ماهانه بودم به مسجد نیز رفتم این چطور می شود، گناهش چیست؟ و راهش چیست که بر اثر ندانستن بود که حدود ۵ یا ۶ سال می شود که من بدون غسل نماز خوانده و روزه گرفته ام تکلیف من چیست؟ و قضاء و کفاره من چقدر هست؟

جواب: نمازهای ایام عادت قضا ندارد لکن نمازهای دیگری را که بدون غسل حیض خوانده اید به همراهید قضا نمائید بنابراین محاسبه کنید از زمانی که عادت ماهانه شروع انجام گرفته تا وقتی که متوجه مسئله شرعی انجام گرفته اید برای هر ماه به همراهید ۲۳ روز نماز قضا بخوانید و نسبت به قضای روزه ها نظر مراجع معظم مختلف هست به نظر مرجع تقلید خود مراجعه نمائید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۸)

سؤال ۱۷: شخصی که مدت ۲ یا ۳ روز بیهوش بوده آیا نمازهائی را که در این مدت نخوانده قضا  لازم هست یا خیر؟

جواب: اگر تمام وقت بی هوش بوده و به دست خودش بیهوش نانجام گرفته قضا ندارد. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۷۷۷)

سؤال ۱۸: شخصی به علت سستی و کاهلی در دوران جوانیش نماز نمی خوانده ولی اکنون  پشیمان انجام گرفته و می خواهد همه را قضا کند؛ آیا می تواند این که هر چه زودتر و سریعتر نمازهای قضا را به جا آورد، نماز ها را نشسته بخواند؟

جواب: کافی نیست و به همراهید ایستاده نماز بخواند.@#@ (ر.ک: هستفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۱۸۰، س ۱۹۷)

سؤال ۱۹: عدول از نماز قضائی به نماز قضائی دیگر، در حال نماز چگونه هست؟

جواب: عدول از لاحق به سابق مانع ندارد، مثل عدول از نماز عصر به ظهر. (ر.ک: هستفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۱۸۳، س ۲۰۴۴)

سؤال ۲۰: آیا قضاء نماز صبح و مغرب و عشاء را می توان آهسته خواند؟

جواب: به همراهید بلند خوانده شود. (ر.ک: هستفتائات امام خمینی (ره)، ج ۱، ص ۱۸۴، س ۲۰۸)

نماز قضای پدر و مادر
سؤال ۱: پدری که بدون وصیت فوت انجامه فرخانومدش نمی داند او نماز قضا دارد یا خیر یک فرخانومدش می خواهد پیش نماز مسجد را اجیر کند ۲۲ ماه نماز قضا بخواند، آیا آقام می توانند به امام جماعت در این نماز اقتدا کنند؟

جواب: اگر امام جماعت نماز قضای یقینی فردی را بخواند می شود به او در آن نماز اقتدا انجام اما اگر احتیاطا می خواند نمی شود اقتدا انجام. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۹۸، م ۱۴۰۹)

سؤال ۲: اگر پدر شیعه بود اما کلا نه نماز می خواند و نه روزه، آیا بعد از فوت انجامنشان به همراهز هم فرخانومد بزرگ وظیفه دارد نماز و روزه های پدر را انجام دهد یا نه؟ لطفا نظرات حضرات آیات خامنه ای، تبریزی، لنکرانی را بیان فرمائید؟

جواب: آیت الله خامنه ای: بنابر احتیاط در این صورت هم قضای آنها بر پسر بزرگ واجب هست.

آیت الله لنکرانی: اگر پدر و مادر از روی نافرمانی هم نماز خود را ترک انجامه به همراهشند بنابر احتیاط واجب قضای آن بر پسر بزرگ واجب هست.

آیت الله تبریزی: اگر پدر از روی نافرمانی نماز را ترک انجامه به همراهانجام گرفت بنابر احتیاط بر پسر بزرگش تا مقداری که حرجی نبه همراهانجام گرفت واجب هست که بعد از مرگش بجا آورد یا برای او اجیر بگیرد. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۸۹، م ۱۳۹۰)

سؤال ۳: اگر کسی نداند که دقیقا چه میزان پدر و مادر او نماز و روزة قضائی دارند، چه به همراهید بکند؟

جواب: هر مقدار یقین دارید نماز و روزه برعهده پدر و مادر هست، ادا نمائید. به صورت حتم سایر ورثه هم  می توانند در این امر به شما کمک کنند توجه داشته به همراهشید که قضاء نماز و روزه پدر به عهده پسر بزرگتر هست و بنابر احتیاط واجب قضاء نماز و روزه مادر نیز به عهده اوست در خصوص مسئله نیز می توانید نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۹۴، هستفتائات رهبری)

سؤال ۴: در رابطه به همراه مسئله پسر بزرگتر؛ پدرم فرخانومدی بزرگتر از بنده داشته (فرخانومد ذکور) ولی در  زمان حیات پدرم این فرخانومد از دنیا رفته هست در این خصوص آیا اینجانب پسر بزرگتر محسوب می گردم یا خیر؟

جواب: پسر بزرگتر در زمان فوت پدر موضوع حکم ارانجام گرفت ذکور هست و بنابراین شامل شما می گردد. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۹۴۴، هستفتائات رهبری)

سؤال ۵: آیا نماز و روزه ای را که پدر و مادر اشتبه همراهه انجام می دهند، بعد از فوت پدر و مادر،  قضایشان بر پسر بزرگ واجب هست یا نه؟ (مقلد آیت الله لنکرانی)

جواب: اگر پدر و مادر قادر بر تصحیح اشتبه همراهه خود نبه همراهشند یا نماز خود را صحیح می دانند قضای آن برعهده پسر بزرگ واجب نیست. (ر.ک: جامع المسائل آیه الله فاضل، ج ۱، ص ۱۰۸، س ۳۷۵)
سؤال ۶: اگر پسر بزرگ قبل از اینکه نماز و روزه های قضای پدر را به جا آورد، از دنیا برود، حکم آن در مورد فرخانومد بعدی (دختر یا پسر) چگونه هست؟

جواب: فرخانومدان بعدی وظیفه ای ندارند. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۹۲، م ۱۳۹۸)

سؤال ۷: اگر کسی یک دختر بچه افزایش نداشته به همراهانجام گرفت، آیا نماز پدر و مادر بر همان دختر واجب  هست یا نه؟

جواب: برخی از فقهاء می فرمایند نماز و روزه قضائی پدر و مادر بنابر احتیاط بر عهده اکبر اولاد  ذکور هست نه دختران. و گروهی دیگر می گویند اگر پسر نبه همراهانجام گرفت برعهده اکبر ذکور از اولیاء میت میت و به همراه نبود آنها برعهده اناث هست. به نظر مرجع تقلید خود در این مورد مراجعه فرمائید. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۷۹۴)

منبع:andisheqom.com

[ad_1]

مطالب مشابه