بسیج خبری

بسیج خبری

بسیج خبری

بخش مذهبی

آرشیو
یکی از غسلهای واجب ویژه دختران :: پایگاه مذهبی بسیج

یکی از غسلهای واجب ویژه دختران :: پایگاه مذهبی بسیج


 یکی از غسلهاى واجب هفت گانه زنان  ((غسل حیض)) است. ۱- حیض خونى است که غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى شود, و زن را در موقع دیدن خون حیض حائض مى گویند. ۲- خون حیض (۱) در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن (۲) سرخ مایل به سیاهى یا […]